IASB proposes narrow-scope amendments to IAS 12

IASB proposes narrow-scope amendments to IAS 12